Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki „Weber & Weber” Sp. z o.o. z siedzibą w Puocowie ul. Cieszyoska 229 wykorzystuje przekazane jej informacje i dane, w celu zapewnienia możliwości optymalnego korzystania z naszych usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony

internetowej.

 

„Weber & Weber” Sp. z o.o. przetwarza przekazane jej (za pośrednictwem strony internetowej, formularza rejestracyjnego lub w jakikolwiek inny sposób) lub posiadane dane osobowe w sposób i dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Paostwa danych osobowych jest „Weber & Weber” Sp. z o.o. z siedzibą w Puocowie (43-400 Cieszyn) przy ul. Cieszyoskiej 229 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000050250, Regon 072363548, NIP 5482288774.

 

W przypadku jakichkolwiek pytao lub próśb związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania ze swoich praw określonych w klauzuli 4 poniżej, prosimy skontaktowad się z nami pod numerem + 48 33 852 91 00 lub wysład nam wiadomośd e-mail na adres info.pl@webermed.com

 

Jakie dane osobowe gromadzimy? W jakim celu i jak długo je przechowujemy?

Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie określonym przez poszczególne usługi, które świadczymy lub w innych celach przetwarzania, a mianowicie:

W celu rejestracji Klienta przetwarzamy dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, podanego przy rejestracji hasła, numeru telefonu, numeru konta bankowego, numeru NIP. Klienci mogą kupowad od nas produkty, które oferujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. W powyższych przypadkach podstawą prawną takiego przetwarzania jest realizacja umowy (tj. sprzedaż oferowanych przez nas produktów). Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania umowy.

 

W celu zapewnienia zgodności ze szczególnymi obowiązkami prawnymi, którym podlegamy, w szczególności określonymi w ustawie o rachunkowości lub ordynacji podatkowej, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku konieczność przestrzegania obowiązków prawnych, którym podlegamy. Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania umowy, a także po jej zakooczeniu, przez okres określony w przepisach szczególnych, jednak nie dłuższy niż przez 6 (sześć) lat.

 

Zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, możemy skontaktowad się z Tobą, w drodze wiadomości e-mail lub przez telefon, w celu promocji naszych produktów i usług. W każdej chwili możesz jednak sprzeciwid się otrzymywaniu tego rodzaju informacji marketingowych (tzn. możesz zrezygnowad z obecności w naszej bazie danych). Twoje dane kontaktowe, wykorzystywane do powyższej komunikacji elektronicznej, będą przetwarzane przez okres trwania umowy, chyba że zrezygnujesz z takiej komunikacji.

 

W celu rozpowszechniania informacji handlowych dotyczących naszych usług możemy przetwarzad dane osobowe w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu. Przetwarzanie to opiera się o zgodę udzieloną podczas procesu rejestracji. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania zgody.

 

Ponadto musimy przetwarzad i przechowywad dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru konta bankowego, numeru NIP, w celu realizacji lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w przyszłości. Przetwarzanie to opiera się na uzasadnionym interesie naszym lub strony trzeciej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż przez okres 10 (dziesięciu) lat od rozpoczęcia ustawowego okresu przedawnienia w każdym konkretnym przypadku.

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostad udostępnione wiarygodnym podmiotom zewnętrznym, które zapewniają nam wsparcie administracyjne, techniczne lub marketingowe, tj. podmiotom przetwarzającym dane, pod warunkiem nałożenia na nie obowiązku zachowania poufności. Możemy również udostępniad dane osobowe instytucjom płatniczym, jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług w zakresie sprzedaży oferowanych przez nas produktów oraz zewnętrznym doradcom, także pod warunkiem nałożenia na nich obowiązku zachowania poufności. Ponadto, jeśli zobowiązują nas do tego przepisy prawa, np. wskazane w punkcie 2.2 powyżej, udostępniamy dane osobowe uprawnionym organom.

 

Dostęp do danych osobowych ma ograniczona liczba naszych pracowników. Pracownicy są zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności i przestrzegania środków bezpieczeostwa w celu ich ochrony. Pracownicy ci są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych tylko na podstawie wyraźnych instrukcji.

 

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych?

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne i może byd odwołane lub ograniczone w dowolnym momencie. Osoba, której dane osobowe przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego lub w oparciu o uzasadniony interes, ma również prawo w każdej chwili wyrazid sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 

W określonych okolicznościach i pod określonymi warunkami, klientom przysługują inne prawa obejmujące prawo dostępu do danych osobowych, prawo do poprawienia lub usunięcia danych  osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych i prawo do złożenia skargi przeciwko „Weber & Weber”, jako administratorowi, do właściwego organu ochrony danych osobowych.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe naszych klientów?

Przechowujemy dane osobowe nie dłużej niż to konieczne do spełnienia celu danego przetwarzania, tj. zazwyczaj przez okres trwania umowy lub przez okres wyraźnie wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, takie dane osobowe będą przetwarzane tylko przez czas obowiązywania zgody, którą osoba, której dane dotyczą może cofnąd lub ograniczyd w dowolnym momencie. Jeśli to zrobi, przestaniemy przetwarzad dane osobowe w celach, których dotyczy cofnięta lub ograniczona zgoda.

 

Co się stanie, jeśli wystąpią jakieś zmiany w przetwarzaniu?

Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzid w niniejszej Polityce Prywatności w przyszłości, zostaną przekazane za pośrednictwem uzgodnionych kanałów komunikacji. Zalecamy jednak okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności na wypadek wszelkich zmian, które mogły zostad

wprowadzone.